EWALUACJA WEWNĘTRZNA

 

1. „EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ”

 

Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności

 W przedszkolu na podstawie przeprowadzonych badań obejmujących nauczycieli i rodziców a także obserwacji zajęć i analizy dokumentacji można stwierdzić, że w przedszkolu diagnozuje się i ewaluuje osiągnięcia dzieci już od początku ich pobytu  w przedszkolu. Nauczyciele prowadzą analizę osiągnięć dziecka polegającą na obserwacji i prowadzeniu diagnozy. Analizy te służą sprawdzeniu i określeniu skuteczności podejmowanych działań. Dokonywanie analizy osiągnięć dzieci ma na celu określenie jakiego rodzaju pomocy należy niektórym z nich udzielić, w jaki sposób można zmniejszyć deficyty i jak wspierać dzieci uzdolnione. Wnioski z analizy są wdrażane. Na podstawie analiz stosuje się różne metody i formy pracy z dziećmi, wykorzystuje różne środki dydaktyczne a także modyfikuje plany pracy dostosowując odpowiednio do potrzeb i możliwości dzieci.

Prowadzona jest praca indywidualna z dziećmi mającymi trudności według przygotowanego planu pracy, np. utrwalanie wiadomości i umiejętności już zdobytych, usprawnianie koordynacji pracy rąk i wzrokowo – ruchowej, stymulowanie i wspieranie mowy dziecka.

Nauczyciele stosują zasadę stopniowania trudności, motywują dzieci do pracy i wysiłku umysłowego, zachęcają do pokonywania trudności, formułują dodatkowe objaśnienia. stosują metody aktywizujące.

Prowadząc pracę z dzieckiem zdolnym przygotowują dodatkowe zajęcia, zabawy, przygotowują dzieci na konkursy, przydzielają dodatkowe zadania o wyższym stopniu trudności.

Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności opisane w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

Nauczyciele znają podstawę programową wychowania przedszkolnego jak i podstawę programową klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Wszyscy nauczyciele tj. 100% odnotowuje realizację podstawy programowej arkuszu monitorowania podstawy w planach miesięcznych, scenariuszach zajęć i uroczystości.

Z zebranych informacji z ankiet dla rodziców wynika, że dzieci dobrze komunikują się z dorosłymi, liczą i porównują, segregują i klasyfikują, malują i rysują, śpiewają, dbają o estetykę, współdziałają w grupie, posiadają  umiejętności z zakresu higieny osobistej.

Z zebranych ankiet wynika, że 93%  rodziców uważa, że dzieci w przedszkolu zdobywają wiadomości i umiejętności, zaś 4 % uważa, że przedszkole częściowo przyczynia się do zdobywania przez dzieci wiadomości i umiejętności. 

Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności w ramach programu wybranego do realizacji „Od przedszkolaka do pierwszaka”. W placówce dzieci rozwijają się twórczo w zorganizowanych dla nich kącikach tematycznych  (plastycznym, teatralnym, muzycznym). Dzieci prezentują swoje osiągnięcia podczas przedszkolnych uroczystości oraz na gazetkach z pracami plastycznymi.

Nasze dzieci biorą udział w licznych konkursach przedszkolnych, gminnych, powiatowych i ogólnopolskich a także w przedstawieniach przedszkolnych przygotowanych dla dzieci, zaproszonych gości jak również w środowisku lokalnym.

Dzieci 5 i 6 – letnie rozwijają się twórczo na zajęciach z języka niemieckiego, na zajęciach z cyklu „ Podróże z literami po Europie”, w ramach programu „ Słoneczni – bezpieczni”, a także podczas różnych zabaw wzbudzamy zainteresowanie nauką czytania i liczenia jako przygotowanie do podjęcia nauki w klasie pierwszej. Przedszkole informuje rodziców oraz środowisko lokalne o umiejętnościach i osiągnięciach dzieci w trakcie organizowanych spotkań, zajęć otwartych i rozmów indywidualnych z rodzicami. Osiągnięcia dzieci są prezentowane na stronie internetowej przedszkola, na portalu nasze miasto, w lokalnej prasie, i w serwisie edukacyjnym Pleszewa.

W przedszkolu dbamy o rozwijanie wszystkich aktywności, a w szczególności aktywności ruchowej czemu sprzyja urządzony i stale doposażany plac przedszkolny, gdzie dzieci korzystają  ze sprzętu  pod stałą opieką nauczycieli i personelu obsługowego, a jednocześnie integrują się z dziećmi z różnych grup i w różnym wieku.

Przedszkole wspiera także działania twórcze dzieci poprzez organizowanie działań aktywizujących podczas zajęć  dodatkowych z rytmiki, tańców, języka angielskiego prowadzonych  przez specjalistów.

Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności podczas zajęć dydaktycznych, czynności porządkowych samoobsługowych, imprez , uroczystości, w trakcie zabaw dowolnych, zajęć ruchowych, ćwiczeń gimnastycznych, w czasie spacerów i wycieczek. Nauczyciele w swojej pracy tak aranżują zajęcia, aby wszystkie dzieci brały udział w zabawie i osiągały sukces.

Nauczyciele diagnozują i analizują osiągnięcia dzieci uwzględniając ich możliwości rozwojowe poprzez karty pracy, karty obserwacji, karty GE5.  Wszystkie analizy mają na celu wczesne zdiagnozowanie deficytów i uzdolnień dzieci aby udzielić im niezwłocznie odpowiedniego wsparcia. Pracując z dziećmi zdolnymi nauczyciele, przygotowują dodatkowe zajęcia, zabawy z zakresu uzdolnień dziecka; rozwijają zdolności plastyczne poprzez pracę z wykorzystaniem różnorodnych technik w różnorodnym tworzywie; przygotowują dzieci na konkursy wokalne, recytatorskie, plastyczne i plastyczno-techniczne, przydzielają dodatkowe zadania o wyższym stopniu trudności, różnicują i stopniują trudności, stosują indywidualną pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz gry dydaktyczne. Nauczyciele korzystają z opracowanych przez placówkę programów ,,Program pracy z dzieckiem mających trudności”, ,,Program pracy z dzieckiem zdolnym”.

W wyniku przeprowadzanych analiz osiągnięć dzieci podejmowana jest współpraca z rodzicami, rozmowy, konsultacje z psychologiem oraz gdy zachodzi taka potrzeba, proponowane jest objęcie dziecka opieką poradni psychologiczno- pedagogicznej. Rodzicom udzielana jest także pomoc w podejmowaniu decyzji o posłaniu dziecka 6-letniego do pierwszej klasy przy wykorzystaniu  skali SGS. 

W ankietach  skierowanych do rodziców otrzymano informacje, że rodzice są zadowoleni ze stosowanych form i metod pracy w przedszkolu. Według nich nauczyciele stwarzają dzieciom w czasie pobytu w przedszkolu możliwości do nabywania różnorodnych umiejętności. Rodzice są zadowoleni ze sposobu informowania o postępach i trudnościach w  rozwoju dziecka, stwierdzili, że przedszkole rozpoznaje potrzeby i możliwości dziecka, a w razie trudności w rozwoju dziecko ma zapewnioną pomoc: np. pomoc logopedyczną.

 

Poziom spełniania wymagania  - B poziom wysoki

 

Dzieci są aktywne

 Dzieci są aktywne – wynika to z chętnego ich uczestnictwa w zajęciach programowych jak i dodatkowych organizowanych w przedszkolu. Po przeprowadzeniu wywiadu z nauczycielami i prowadzonej obserwacji wynika, że organizowane sytuacje edukacyjne sprzyjają rozwijaniu  u dzieci samodzielności i różnorodnej aktywności Dzieci wdrażane są do samodzielności w podejmowaniu różnorodnych aktywności na rzecz własnego rozwoju.

Z analizy badań wynika, że nauczyciele podejmują działania na rzecz rozwoju u dzieci samodzielności w podejmowaniu przez nie różnorodnych aktywności (ruchowej, muzycznej, plastycznej, technicznej, umysłowej) w trakcie zajęć organizowanych  wynikających  z planów miesięcznych, działań wynikających  z ramowego rozkładu dnia (gry, zabawy, spacery, wycieczki, ćwiczenia ruchowe, czynności samoobsługowe), poprzez stosowanie metod aktywnych,  zachęcanie do podejmowania wysiłku (również udział w konkursach), zachęcania do doprowadzenia do końca rozpoczętych działań. W opinii nauczycieli w celu zachęcania dzieci do samodzielności w każdej grupie utworzono kąciki zainteresowań. Dzięki temu dzieci są pomysłodawcami zabaw -  rozwijają pomysłowość  i  fantazję za pomocą zabawek i rekwizytów zgromadzonych w poszczególnych kącikach; samodzielnie komponują krótkie wierszyki, zdania; swobodnie inscenizują - tworzą własne scenki z użyciem kukiełek, pacynek itp., śpiewają), są bardziej twórcze i pomysłowe. Nauczyciele podczas zabaw dydaktycznych i dowolnych organizują sytuacje edukacyjne, w których dzieci samodzielnie organizują sobie kąciki zabaw i sprzątają po skończonej zabawie. Zachęcane i nagradzane przez nauczycieli aktywnie biorą udział w konkursach, prezentacjach na forum przedszkolnym, a także w imprezach środowiskowych. Nauczyciele nie wyręczają dzieci w wykonywaniu zadań, ale dają im odpowiedni czas na ich wykonanie. Dzieci są samodzielne nie tylko w trakcie zabaw w sali czy na placu przedszkolnym ale również podczas czynności samoobsługowych i porządkowych.

Zdaniem rodziców uczestniczących w badaniu dzieci zachęcane są przez nauczycieli do samodzielności poprzez naukę samodzielnego: korzystania z toalety, mycia rąk, zębów, wycierania się w ręcznik,  posługiwania się sztućcami, ubierania się i rozbierania, samodzielnego wiązania butów, sprzątania po zabawie i po posiłkach, a także podejmowania prób organizowania sobie czasu wolnego w domu. Analiza zebranego materiału (ankieta dla rodziców) pozwala stwierdzić, iż 100% spośród badanych rodziców uważa, że uczęszczanie do przedszkola sprzyja rozwijaniu u dzieci aktywności w zakresie samodzielności i samoobsługi.

Dzieci uczestniczą w spotkaniach z ciekawymi ludźmi (leśniczy, policjant, strażak pielęgniarka) pełnią funkcje dyżurnego, samodzielnie przygotowują prace plastyczne na konkursy. Nauczyciele w pracy z dziećmi wykorzystują różne metody aktywizujące, problemowe i praktyczne. Prowadzone przez nich zajęcia rozwijają aktywność twórczą dzieci. Najczęściej stosowane metody aktywizujące dzieci to zabawy integracyjne, burza mózgów, gry planszowe, drama, elementy metody Denisona, I.Majchrzak, M. Bogdanowicz, W. Sherborne, elementy pedagogiki zabawy, edukacji przez ruch D. Dziamskiej.

W przedszkolu diagnozuje się i analizuje wdrażanie dzieci do samodzielności w podejmowaniu różnorodnych aktywności na rzecz własnego rozwoju. Analizy te służą sprawdzeniu i określaniu skuteczności podejmowanych działań i ocenie stopnia osiągania zakładanych przez nauczycieli celów. Dokonywanie analizy ma na celu określenie jakiego rodzaju wsparcia w zakresie badanego obszaru należy udzielić dzieciom.  Wnioski z analizy są wdrażane. Zaobserwowane wnioski z analizy wdrażania dzieci do samodzielności zamieszczone są w następujących dokumentach: arkuszu obserwacji zajęć dla nauczyciela, arkuszu obserwacji pedagogicznej dziecka, arkuszu przeglądu planu pracy wychowawco-dydaktycznej, arkuszu kontroli programu wychowania przedszkolnego wybranego do realizacji w przedszkolu                      

Na podstawie dokonywanych analiz poziomu aktywności dzieci modyfikowane są plany nauczycieli, wdrażane plany działań wspierających rozwój,  przeprowadzane są indywidualne rozmowy z rodzicami celem ujednolicenia oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych.      

Poziom spełniania wymagania  - B poziom wysoki

 

Respektowane są normy społeczne

 W przedszkolu respektowane są normy społeczne – co potwierdzają informacje zdobyte przez nauczycieli od rodziców oraz  poprzez analizę dokumentacji.    

W przedszkolu każda grupa przedszkola ma określone wymagania w zakresie zachowań i postaw wychowanków. Są to kodeksy, kontrakty, regulaminy grupy, regulaminy zabaw, prawa dziecka spisane wierszem A. Polaczek. W grupach dzieci funkcjonuje system eliminowania zachowań niepożądanych. Prowadzone są zajęcia o tematyce wychowawczej, rozmowy z rodzicami, próby rozwiązywania zaistniałych problemów wspólnie z rodzicami, rozmowy indywidualne z dziećmi.

W grupach dzieci ustala się wspólnie kodeks przedszkolaka i zasady obowiązujące w zabawie. W przypadku agresywnych zachowań dziecka stosowana jest przerwa w zabawie i czas na wyciszenie.

W przedszkolu nauczyciele wykorzystują w pracy z dziećmi nagrody mające wpływ na zachowanie dzieci zgodnie z przyjętymi normami. Są to pochwały ustne, przed rodzicami, pochwała w formie znaczka „ super przedszkolak”, przydział pożądanej przez dziecko roli. Stosowane w przedszkolu nagrody mają wymiar motywujący dzieci do nabywania zachowań zgodnie z ogólnie przyjętymi normami.

Dzieci wykazują w różnych sytuacjach chęć zdobycia pochwały, nagrody, dziecko ma poczucie własnej wartości, czuje się akceptowane społecznie. Informacje o pozytywnych zachowaniach dzieci są przekazywane rodzicom i utrwalane w różnych sytuacjach w czasie codziennego pobytu dziecka w przedszkolu. W przedszkolu analizuje się i ocenia prowadzone działania wychowawcze. Wnioski z prowadzonych działań są wykorzystywane do dalszej        pracy z dziećmi w poszczególnych grupach.

W przedszkolu prowadzona jest obserwacja wstępna i diagnoza. Reaguje się na zachowania dzieci zagrażające bezpieczeństwu innych. Nauczyciele dowartościowują dzieci np. poprzez propozycje pełnienia określonych ról, pomoc wychowawczyni przy układaniu i porządkowaniu zabawek, organizowaniu wystawek prac plastycznych dzieci na korytarzach przedszkolnych.

W przedszkolu panują bezpieczne warunki dla rozwoju psychofizycznego dzieci.

Poziom spełniania wymagania  - B poziom wysoki

 

2. „PROCESY ZACHODZĄCE W PRZEDSZKOLU”

 

Przedszkole ma koncepcję pracy

 Przedszkole ma koncepcję pracy, która została przyjęta przez Radę  Pedagogiczną. Główne jej założenia to: zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, stwarzanie przyjaznej, domowej atmosfery oraz zapewnienie optymalnych warunków do rozwijania osobowości dzieci, zaspokajania potrzeb, wspierania w rozwijaniu zdolności i zainteresowań, a także umożliwienie wyrównywania szans edukacyjnych wszystkim dzieciom. Autorami koncepcji są nauczyciele. Wszystkie realizowane w przedszkolu programy są  spójne z koncepcją pracy przedszkola. Koncepcja pracy przedszkola jest analizowana i modyfikowana w razie potrzeb (analiza podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej, modyfikowana zgodnie z potrzebami i propozycjami).  Biorą w tym udział dyrektor, nauczyciele i rodzice, a po części również partnerzy przedszkola.

Koncepcja jest zgodna ze zmieniającymi się potrzebami. Przykładem takich działań jest organizowanie zajęć otwartych,  oraz wspólnych zajęć z rodzicami. Przedszkole jest miejscem kształtującym  postawę pro ekologiczną oraz  rozbudzającym  zainteresowanie dzieci krajami Unii Europejskiej jest otwarte  na propozycje rodziców, ich udział w życiu przedszkola czyli  partnerską współpracę z rodziną dziecka. Zmieniono program edukacyjny w związku z nowelizacją podstawy programowej. Koncepcja znajduje się  do wglądu  na stronie internetowej, w pokoju nauczycielskim i gazetce w holu przedszkola.

Nauczyciele koncepcję pracy realizują  podczas  zajęć dydaktycznych, imprez okolicznościowych, spacerów, wycieczek, uroczystości, rozmów  z rodzicami, czynności samoobsługowych i zabaw dostosowując je do możliwości dziecka. Koncepcja pracy przedszkola jest znana i akceptowana przez rodziców. 

Ponadto rodzice częściowo  angażują sie w jej realizację uczestnicząc w konkursach, uroczystościach oraz zajęciach  otwartych.  Zainteresowani  rodzice mogą  zgłaszać potrzeby jej modyfikacji, rozmawiając na ten temat z dyrektorem,  podczas spotkań Rady Rodziców, rozmów  indywidualnych, zebrań  i spotkań z  nauczycielami. 

Poziom spełniania wymagania  - B poziom wysoki

 

Oferta zajęć umożliwia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego

 Oferta zajęć w przedszkolu  wynika z założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego i odpowiada ona potrzebom dzieci. Organizowane są zajęcia obowiązkowe i dodatkowe. Nauczyciele podchodzą plastycznie do potrzeb dzieci poznając je  w czasie  obserwacji podczas zajęć obowiązkowych, dowolnych oraz podczas spotkań z rodzicami. Nauczycielki korzystają z dostępnych na rynku programów, same piszą programy i modyfikują je według potrzeb. W placówce  są realizowane programy:

Program wychowanie przedszkolnego ,,Od przedszkolaka do pierwszaka” , Program „W radości dzieci Bożych” , Program adaptacyjny „W naszym przedszkolu dzieci nie płaczą”, Program edukacyjny „Słoneczni Bezpieczni”, Program zabaw  zajęć z elementami arteterapii. Oferta zajęć uwzględnia wszechstronny rozwój dziecka z zachowaniem proporcji zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym zgodnie z zalecanymi warunkami realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Realizacja oferty programowej przedszkola wpływa na rozwój zainteresowań dziecka. Przedszkole rozwija zainteresowania plastyczne, muzyczne, wokalne, czytelnicze, matematyczne, ekologiczne, oraz krajami Europy (poprzez „Podróże po Europie”).  Przykładem jest przygotowanie dzieci do udziału w różnorodnych konkursach organizowanych przez pleszewskie przedszkola czy Dom Kultury w Pleszewie np. recytatorski, plastyczny, teatralny, konkurs tańca czy piosenki Czerwonak, gdzie dzieci otrzymują wysokie noty. Na rozwój zainteresowań czytelniczych ma wpływ włączenie się przedszkola do akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom” z częściowym udziałem rodziców .

Ważną ofertą programu przedszkola jest zauważony program adaptacyjny wysoko oceniany przez rodziców. Programy są modyfikowane przez nauczycieli w trakcie zajęć do potrzeb grupy poprzez tworzenie nowych pomocy, zabaw, tekstów literackich, dostosowywanie zajęć do możliwości dzieci.

Nauczycielki wzbogacają  ofertę zajęć prowadzonych w przedszkolu poprzez doświadczenia, obserwacje, „Podróże z literkami” zapraszanie rodziców na warsztaty plastyczne (wykonywanie ozdób świątecznych,  projektowanie własnych książeczek, czytanie bajek dzieciom), wykorzystując umiejętności zdobyte podczas warsztatów plastycznych (Niekonwencjonalne techniki plastyczne). Nauczycielki wykorzystują informacje uzyskane z kwestionariusza dla rodziców dotyczącego umiejętności rodziców, które  także umożliwiają rozwój zainteresowań dzieci (prowadzenie gimnastyki dla dzieci, organizacja festynu rodzinnego, wykonywanie ozdób, organizacja wycieczek do zakładów pracy,  dekoracja sali)

Poziom spełniania wymagania  - B poziom wysoki

 

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci maja charakter zorganizowany

 Nauczyciele posiadają procedury monitorowania rozwoju dzieci w postaci: kart obserwacji dziecka, kart pracy dzieci, SGS – skali gotowości szkolnej, GE5 – kryteria gotowości edukacyjnej pięciolatka, diagnozy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole

Wnioski  wypływające z monitorowania procesów wspomagania rozwoju dzieci służą doskonaleniu tego procesu i są wykorzystywane do modyfikacji planów: Plan pracy z dzieckiem zdolnym i Plan działań wspomagających. Praca opiekuńczo –wychowawczo – dydaktyczna planowana jest w rocznym planie pracy i miesięcznych planach pracy.

Przebieg procesu edukacyjnego dokumentowany jest w formie  wpisów do dziennika, kart wycieczek i spacerów, kart działań wspomagających, koncepcji pracy przedszkola zawartej w planie pracy, kart obserwacji, strony internetowej, kroniki przedszkolnej, sprawozdania z pracy dydaktyczno – wychowawczej za I i II półrocze, serwisu edukacyjnego miasta

W przedszkolu obowiązują następujące procedury:

- procedura w sprawie rekrutacji dzieci do przedszkola

- procedura kierowania dzieci na terapię logopedyczną w Przedszkolu nr 3 ”Słoneczne”

- procedura rozpoznawania środowiska dziecka  przedszkolnego

- procedura kontraktów z rodzicami

- procedura postępowania nauczycieli z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze

Do monitorowania przebiegu procesu edukacyjnego placówka posiada następujące dokumenty: dziennik zajęć przedszkola, karty obserwacji dzieci – diagnostyczne, karty pracy (na ich podstawie praca z dzieckiem zdolnym i mającym trudności), karty monitorowania działań wspomagających dziecka,  rozmowy indywidualne z rodzicami w celu ujednolicenia działań przedszkola i domu rodzinnego (zeszyt rozmów z rodzicami),  arkusze kontroli- (frekwencji, realizacji podstawy programowej, dokumentacji prowadzonej przez nauczycieli)

Informacje uzyskane z przebiegu procesu rozwoju dzieci służą doskonaleniu dalszej pracy placówki są uwzględniane w przygotowywaniu nowych kart pracy zgodnie z nową podstawą programową, programu pracy z dzieckiem o różnych uzdolnieniach, w trakcie dopracowania jest program „Podróże z literkami”  - rozwijający zainteresowanie dzieci krajami UE.

Wnioski z monitorowania procesów są wykorzystywane do modyfikacji następujących dokumentów: koncepcja pracy, plan nadzoru, plan pracy, tygodniowe plany pracy – z podziałem na grupy wiekowe uwzględnienie w grupach możliwości dzieci 3  i 4 letnich, program logopedyczny (dzieci 6 - letnie objęte pracą logopedy w przedszkolu, prowadzenie ćwiczeń logopedycznych przez nauczycieli w poszczególnych grupach), plany pracy wyrównawczej z dziećmi.

Placówka posiada następujące programy wspomagające rozwój dzieci:

- Program adaptacyjny dla dzieci 3-letnich „W naszym przedszkolu dzieci nie płaczą”

- Program edukacyjny „Słoneczni- bezpieczni”

- Program zabaw i zajęć z elementami arteterapii dla grupy dzieci 5 i 6 letnich (aktualnie

- Program logopedyczny „Szymon i Jerzy z mowa się mierzy”

 opiniowany przez nauczycieli realizujących ten program)

Poziom spełniania wymagania  - B poziom wysoki

 

3. FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA W ŚRODOWISKU

 

Wykorzystywane są informacje o losach dzieci, które uczęszczały do przedszkola

 Przedszkole wykorzystuje informacje o losach dzieci, które uczęszczały do placówki, w celu doskonalenia efektów nauczania i wychowania. Przedszkole śledzi losy byłych podopiecznych. W gromadzeniu tych danych najważniejsza jest współpraca ze szkołami (polegająca na przepływie informacji od nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej) oraz z rodzicami (ankiety, rozmowy).  Odbywa się to systematycznie za pomocą ankiet i rozmów z nauczycielami. Informacje o losach dzieci, które uczęszczały do przedszkola, są wskaźnikiem jakości własnej pracy dydaktycznej i wychowawczej. Otrzymane informacje są wykorzystywane do oceny pracy przedszkola, nauczycieli, ewaluacji modelu absolwenta, wyznaczania kierunków pracy przedszkola, wzbogacania oferty edukacyjnej w zależności od predyspozycji wychowanków oraz jako informacja zwrotna o pracy przedszkola. Otrzymane informacje o naszych absolwentach służą do oceny skuteczności pracy przedszkola, do modyfikacji koncepcji pracy przedszkola, oceny zgodności modelu absolwenta z rzeczywistością. Dzieci, które uczęszczały do przedszkola dobrze radzą sobie w szkole. Kariera edukacyjna byłych podopiecznych rozwija się prawidłowo. Nauczycielki wraz z dziećmi odwiedzają szkołę przy okazji  różnych uroczystości (wspólne kolędowanie, przedstawienia teatralne) by zmniejszyć stres napięciowy dzieci przed pójściem do szkoły.

Poziom spełniania wymagania  - B poziom wysoki